<p>Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.</p>
By Kian Møller

Kian är marknadschef på Axo Finans och har stor erfarenhet inom ekonomi och sparande. Han ansvarar för innehållet som publiceras och kvalitetssäkrar informationen på webbplatsen.

Realränta

Vad är realränta? 

Men vad är egentligen realränta? I den här artikeln kommer vi att förklara vad realränta är, hur den beräknas och dess betydelse när du ska låna pengar eller om du ska samla lån

Så fungerar realränta

Realränta är den ränta som blir kvar efter att ha räknat bort inflationen från den nominella räntan. Om ett lån har en ränta på 5% och inflationen är 2% är realräntan 3%. Förenklat räknar vi då 5 - 2 = 3%. För att förstå realränta lite bättre behöver vi titta på skillnaden mellan nominell ränta och realränta. Den nominella räntan är den grundläggande räntan som används vid beräkning av räntekostnader på olika typer av lån som exempelvis privatlån eller bolån. Den tar inte hänsyn till varken inflation eller andra kostnader som kan tillkomma på lånet. Realränta tar hänsyn till inflationens effekter. Med andra ord är realräntan den ränta som visar den faktiska köpkraftsförändringen över tid. Genom att justera nominell ränta för inflation får vi en mer korrekt bild av den verkliga avkastningen eller kostnaden för en investering eller ett lån.

Hur beräknas realränta?

För att räkna och beräkna realränta används ofta Fisher-ekvationen, som visar sambandet mellan nominell ränta, realränta och inflation.

realränta = (1 + nominell ränta) / (1 + inflation) - 1

Formeln innebär att man dividerar 1 plus nominell ränta med 1 plus inflation och sedan subtraherar 1 från resultatet. Det ger oss realräntan, som är den ränta som tar hänsyn till inflationens effekter.

Exempel på beräkning

Låt oss säga att vi har en investering med en nominell ränta på 5% och en förväntad inflation på 2%. För att beräkna realräntan använder vi Fisher-ekvationen:

realränta = (1 + 0,05) / (1 + 0,02) - 1 ≈ 0,0294 eller 2,94%

I det här fallet är realräntan 2,94%, vilket innebär att vår investerings faktiska avkastning, justerad för inflation, är 2,94%.

Varför är realränta viktigt?

Realränta är en viktig faktor att beakta av flera anledningar, både för investerare, låntagare, sparare och för penningpolitiken.

För låntagare och sparare

För låntagare och sparare är det viktigt att förstå realräntan, eftersom den visar den verkliga kostnaden för exempelvis ett privatlån eller ett sparande. Om realräntan på ett lån är hög, innebär det att låntagaren betalar en högre faktisk kostnad för lånet när man tar hänsyn till inflation. På samma sätt, om realräntan på ett sparkonto är låg eller negativ, innebär det att spararnas pengar förlorar köpkraft över tid. Att förstå realränta hjälper låntagare och sparare att göra mer informerade beslut och hantera sina ekonomiska mål effektivt.

För centralbanker och penningpolitik

Centralbanker, som Sveriges Riksbank, använder realränta som en viktig indikator när de utformar penningpolitik. Genom att övervaka realräntan kan centralbanker bedöma hur penningpolitiken påverkar ekonomin och vidta åtgärder för att upprätthålla prisstabilitet och främja ekonomisk tillväxt. Realräntan kan också fungera som en signal om förväntningarna på ekonomins framtid och hjälpa beslutsfattare att navigera genom ekonomiska cykler.

För investerare

För investerare är realräntan viktig eftersom den ger en mer korrekt bild av den verkliga avkastningen på en investering. Om nominell ränta inte justeras för inflation kan det leda till felaktiga beslut, eftersom den verkliga avkastningen kan vara lägre än vad den nominella räntan antyder. Att förstå realräntan hjälper investerare att göra mer informerade beslut och maximera sin faktiska avkastning.

Realräntans påverkan på ekonomin

Realräntan har en betydande inverkan på ekonomin, eftersom den påverkar både inflation och ekonomisk tillväxt.

Inflation och deflation

Realräntan påverkar inflation genom att påverka hur mycket människor lånar och sparar. Om realräntan är låg kan det uppmuntra lån och investeringar, vilket i sin tur kan öka efterfrågan på varor och tjänster och därmed leda till högre inflation. Om realräntan är hög kan det däremot leda till minskad efterfrågan och lägre inflation, eller till och med deflation, där priserna på varor och tjänster minskar.

Ekonomisk tillväxt och cykler

Realräntan påverkar även ekonomisk tillväxt och ekonomiska cykler. Låga realräntor kan stimulera ekonomisk tillväxt genom att uppmuntra lån och investeringar, medan höga realräntor kan bromsa tillväxten genom att göra det dyrare att låna och investera. Genom att övervaka och justera realräntan kan centralbanker försöka stabilisera ekonomin och främja hållbar tillväxt.

Negativ Realränta

Negativ realränta uppstår när inflationen är högre än den nominella räntan. Det innebär att lånekostnaden, efter att ha justerats för inflation, är lägre än den förväntade ökningen i priser över tiden. I sådana fall minskar låntagarens köpkraft snabbare än räntekostnaderna, vilket kan resultera i en förlust för låntagaren.

Axo finans logga
Axo finans logga

Jämför räntor med Axo Finans

Axo Finans jämför lån från olika långivare och banker. Tack vare vårt samarbete med flera banker och långivare kan vi tillhandahålla en omfattande jämförelse av lån. Vi granskar lånealternativ åt dig så att du smidigt kan hitta det mest passande lånet för din situation.

Ansök här