Trygghetsförsäkring

Teckna Axo Finans Trygghetsförsäkring

Ring oss 0771-323400

Ring oss - 0771-323400

Axo Finans Trygghetsförsäkring

Skulle du råka ut för en olycka eller någon annan oförutsägbar händelse, såsom plötslig svår sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet, kan livet komma att kännas tufft. Vid dessa tillfällen vill vi på Axo Finans finnas där för dig i form av Axo Finans Trygghetsförsäkring som är en extra ekonomisk trygghet att falla tillbaka på.

Vad är en trygghetsförsäkring?

Under livets gång finns det alltid en risk att oförutsägbara händelser inträffar som kan rubba en annars fullt fungerande vardag. Svåra sjukdomar, olyckor, ofrivillig arbetslöshet eller i värsta fall dödsfall är händelser som vi dessvärre alla kan råka ut för. När sådana händelser inträffar känns det ofta som att hela livet ställs på sin spets och det kan då kännas skönt att veta att du faktiskt kan få ekonomisk stöttning. Med Axo Finans Trygghetsförsäkring kan du få månatlig ersättning om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Drabbas du av någon allvarlig sjukdom kan du istället få ett engångsbelopp på 100 000 kr. Skulle du i värsta fall avlida kan ditt dödsbo istället få ett engångsbelopp på 50 000 kr. Ersättningen är tänkt att hjälpa dig att betala dina återkommande kostnader, såsom för mat, boende och lån, i upp till 12 månader vilket ger dig en chans att komma på fötter igen.

Läs mer om Axo Finans Trygghetsförsäkring här:
Fullständiga villkor
Produktinformation 

Axo Finans Trygghetsförsäkring - för din trygghet

Med Axo Finans Trygghetsförsäkring kan du gå genom livet med lite lättare steg. Axo Finans Trygghetsförsäkring kan ge dig ersättning om du skulle bli sjukskriven eller på annat sätt ofrivilligt förlorar möjligheten att arbeta. Tecknar du Axo Finans Trygghetsförsäkring har du också rätt till ersättning om du blir allvarligt sjuk eller om du mot all förmodan skulle avlida. Det är enkelt att teckna Axo Finans Trygghetsförsäkring både för dig som redan är kund hos oss sedan tidigare och för dig som vill bli kund och önskar ta del av försäkringen.

Fördelar med Axo Finans Trygghetsförsäkring

 • Ersättning
  • Ersättning utgår med upp till 10 000 kr/månad om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Vid vissa allvarliga sjukdomar respektive dödsfall utbetalas ett engångsbelopp på 100 000 kr respektive 50 000 kr.
 • Utbetalning
  • Ersättningen utbetalas upp till 12 månader och är skattefri.

Axo Finans Trygghetsförsäkring - vad ingår?

Axo Finans Trygghetsförsäkring innehåller skydd vid ofrivillig arbetslöshet och sjukskrivning. Axo Finans Trygghetsförsäkring innehåller även skydd om du skulle drabbas av vissa allvarliga sjukdomar och dödsfall till följd av olycka eller sjukdom.

Vid ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning ingår följande:

 • Ersättning för dig som är 100 % sjukskriven eller 100 % ofrivilligt arbetslös
 • Månatlig ersättning på upp till 10 000 kr/månad
 • Skattefri ersättning i upp till 12 månader
 • Utbetalning direkt till ditt konto

Engångsbelopp vid allvarlig sjukdom eller dödsfall

 • Ett engångsbelopp på 100 000 kr utbetalas vid ersättningsbar diagnos i samband med vissa allvarliga sjukdomar.
 • Ett engångsbelopp på 50 000 kr utbetalas till dödsboet (om inte annat meddelats) vid dödsfall till följd av olycka eller sjukdom.

Vem kan teckna Axo Finans Trygghetsförsäkring?

Vi vill att du ska kunna känna dig trygg och att fler ska ha ett ekonomiskt skydd att falla tillbaka på om oförutsägbara och plötsliga händelser skulle inträffa som skakar om vardagen. Men även om vi allra helst skulle vilja erbjuda alla som vill den extra trygghet som Axo Finans Trygghetsförsäkring innebär, är vi tvungna att göra vissa begränsningar och sätta upp ett par krav som du som tecknar försäkringen behöver uppfylla.

Nedan ger vi dig en inblick i vilka krav och kriterier du behöver uppfylla för att kunna teckna Axo Finans Trygghetsförsäkring.

Krav för att teckna Axo Finans Trygghetsförsäkring:

 • Du måste vara mellan 18 och 65 år
 • Du måste vara folkbokförd i Sverige
 • Du måste vara tillsvidareanställd och arbeta minst 16 timmar i veckan
 • Du får inte ha kännedom om något kommande varsel eller någon kommande permittering eller uppsägning

Axo Finans Trygghetsförsäkring kan inte heller tecknas om du redan har kännedom om att du har en sjukdom som du riskerar att bli sjukskriven för. Axo Finans Trygghetsförsäkring gäller vidare enbart för skada som inträffar efter att försäkringen tecknades.

Så tecknar du Axo Finans Trygghetsförsäkring

 • Befintliga kunder
  • Du kan ringa till oss så hjälper vi dig att teckna försäkringen direkt.
 • Nya kunder
  • Är du inte kund hos oss sedan tidigare kan du teckna försäkringen i samband med att du ansöker om lån via oss och på så vis blir kund hos oss

  • Önskar du att teckna Axo Finans Trygghetsförsäkring och ansöka om lån via oss via telefon, kan du ringa telefonnummer: 0771-323400.

Axo Finans Trygghetsförsäkring - så omfattas du

Råkar man ut för sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet under en längre period är ofta ekonomin något av det första man bekymrar sig över. Hur ska räkningarna kunna betalas om ens inkomst på ett eller annat sätt begränsas? Denna känsla och fråga leder ofta till ännu mer stress i en redan jobbig situation. Av den anledningen finns Axo Finans Trygghetsförsäkring som hjälper dig ekonomiskt när livet vänds upp och ner. Skulle du som tecknat Axo Finans Trygghetsförsäkring avlida som en direkt följd av en olycka eller sjukdom under försäkringsperioden, kommer ditt dödsbo att erhålla ett engångsbelopp. Axo Finans Trygghetsförsäkring omfattar också vissa allvarliga sjukdomar. Skulle du drabbas av en allvarlig sjukdom under tiden du omfattas av försäkringsskyddet kan ett engångsbelopp betalas ut.

Exempel på diagnoser som omfattas av försäkringen

Det finns en mängd allvarliga sjukdomar som kan drabba oss människor. Axo Finans Trygghetsförsäkring täcker många av dessa och skulle en av nedan angivna sjukdomar drabba dig kan du få ersättning i form av ett engångsbelopp på 100 000 kr.

De sjukdomar som omfattas av Axo Finans Trygghetsförsäkring är:

 • Hjärt- och kärlsjukdom 
 • Hjärninfarkt 
 • Hjärntumör 
 • Cancer 
 • Synförlust 
 • Dövhet
 • Organtransplantation 
 • Njursvikt

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om när man kan få ersättning ur Axo Finans Trygghetsförsäkring.

Kostnadsexempel för Axo Finans Trygghetsförsäkring

Hur mycket Axo Finans Trygghetsförsäkring kommer att kosta beror på vilket belopp man vill försäkra sig för. Ju högre månatlig ersättning man önskar att få vid arbetsoförmåga eller tillfällig arbetslöshet, desto högre blir premien per månad. Oavsett vilken månatlig ersättning man önskar är engångsbeloppet vid dödsfall 50 000 kr och vid allvarlig sjukdom 100 000 kr.

Premie per månad

Engångsbelopp vid allvarlig sjukdom

Engångsbelopp vid dödsfall

Belopp per månad
199 kr100 000 kr50 000 kr2 000 kr
299 kr100 000 kr50 000 kr4 000 kr
399 kr100 000 kr50 000 kr6 000 kr
499 kr100 000 kr50 000 kr8 000 kr
599 kr100 000 kr50 000 kr10 000 kr

Så anmäler du en skada

Har du drabbats av ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning, och önskar du att ansöka om ersättning för detta, kan du känna dig trygg med att det är mycket enkelt att anmäla en skada under Axo Finans Utgiftsförsäkring. 

Det är AIG som behandlar skador kopplade till försäkringen.

Om du drabbats av något som täcks av försäkringen bör du anmäla det så snart som möjligt så att handläggningen kan börja och du kan få ersättning så snabbt som möjligt.

Anmäl skada

Anmäl skada

 1. Anmäl din skada så snart som möjligt.
  1. Fyll i skadeformuläret - du hittar en länk till Axo Utgiftsförsäkring nedan.
 2. Beskriv händelseförloppet i skadeanmälningsformuläret.
  1. Beskriv händelsen så detaljerat som möjligt, så att handläggaren kan göra en så korrekt bedömning som möjligt, och för att undvika uppföljningsfrågor och därmed förlänga handläggningstiden.         
 3. Skriv in dina personuppgifter och skicka in nödvändiga dokument.
  1. Var beredd på att du måste skicka in nödvändiga dokument för att din skada ska kunna bedömas enligt försäkringsvillkoren.
 4. Din skada utvärderas och eventuell ersättning betalas ut till dig.
  1. Hanteringen av ditt försäkringsärende startar så snart som möjligt. Om du uppfyller kraven för ersättning, betalas den ut till dig så snart som möjligt.

Lämna korrekta uppgifter

Ju mer detaljerad du är i din beskrivning av händelsen, desto snabbare kan din skada bedömas och eventuell ersättning betalas ut till dig.

Du måste lämna korrekta och fullständiga uppgifter gällande den inträffade skadan. Den som vill ha ersättning får inte oriktigt uppge eller undanhålla något som kan vara av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning.

Axo Finans Trygghetsförsäkring - skaffa den idag

Ring oss 0771-323400

Vanliga frågor om trygghetsförsäkring

 • Gäller försäkringen även när jag är utomlands?

  Ja, under förutsättning att du fortsatt är bosatt och folkbokförd i Sverige samt omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet.

 • När slutar Axo Finans Trygghetsförsäkring att gälla?

  Under förutsättning att premien betalas enligt försäkringsvillkoren gäller försäkringen tills den försäkrade fyller 67 år eller avlider, om inte avtalet sagts upp innan dess. Läs mer om försäkringens giltighet under punkt 5.1.1. Teckningskrav samt punkt 9. Uppsägning av försäkring i försäkringsvillkoren.

 • Finns det begränsningar i skyddet i Axo Finans Trygghetsförsäkring?

  Som alla försäkringar har även denna en del begränsningar och undantag som du behöver känna till och dessa finns att läsa om i försäkringsvillkorens punkt 6. Exempel på några av undantagen är att försäkringen inte ersätter om du sagt upp dig själv, eller vid sjukdom eller olycksfall som uppkommit innan försäkringen tecknades, inte heller vid sjukdom eller olycksfall som du avsiktligt orsakat.

 • Behöver jag ha ett läkarintyg för att kunna få ersättning?

  Ja, för att det ska gå att utreda huruvida du är berättigad till ersättning eller inte behövs läkarintyg och underlag som påvisar att du drabbats av den anmälda skadan.

 • Hur högt är ersättningsbeloppet?

  Vilket ersättningsbelopp du får vid sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet beror på vilket månadsbelopp du har tecknat dig för. Med Axo Finans Trygghetsförsäkring kan du välja ett ersättningsbelopp mellan 2 000 kr och 10 000 kr i månaden. Vid allvarlig sjukdom respektive dödsfall består ersättningen av ett engångsbelopp på 100 000 kr respektive 50 000 kr, oberoende av vilket månadsbelopp du valt.

 • Vad kostar Axo Finans Trygghetsförsäkring?

  Hur mycket du betalar för Axo Finans Trygghetsförsäkring beror på vilket ersättningsbelopp du valt. Axo Finans Trygghetsförsäkring kostar mellan 199 kr och 599 kr i månaden.

 • Kan jag ändra ersättningsbelopp efter att jag tecknat Axo Finans Trygghetsförsäkring?

  Ja, vill du ändra något i din försäkring, exempelvis ersättningsbelopp, kan du kontakta oss på Axo Finans per telefon så hjälper vi dig mer än gärna.

 • Kan jag teckna Axo Finans Trygghetsförsäkring om jag också är berättigad A-kassa?

  Ja, du måste vara berättigad till ersättning från A-kassan för att få ersättning från Axo Finans Trygghetsförsäkring. Den månatliga ersättningen från Axo Finans Trygghetsförsäkring kan maximalt uppgå till 60 % av din månadslön efter skatt.