Dataskyddspolicy för Axo Finans AB


V1.7 17.10.2019

I denna dataskyddspolicy beskrivs hur Axo Finans AB behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas direkt eller indirekt till dig, såsom namn, adress, telefonnummer, IP-adress och e-postadress.

Nedan förklarar vi bland annat vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vad vi använder dem till. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner i detta dokument.

Dataskyddspolicyn gäller för alla som påbörjar en låneansökan via formuläret på vår webbplats.

 1. Vilka personuppgifter som lagras och hur de används

  Personuppgifter som du själv lämnar när du börjar fylla i låneansökningsformuläret:

  Lånebelopp, återbetalningstid, återfinansieringssyfte, mobiltelefonnummer, e-postadress, befattning, anställd sedan månad/år, månadsinkomst, arbetsgivare, telefonnummer, anställd t.o.m. månad/år, civilstånd, antal barn under 18 år, typ av boendeform, adress sedan månad/år, bostadshyra, syftet med lånet och personnummer.

  En del av de personuppgifter som vi begär inhämtas från vårt dynamiska ansökningsformulär. Därigenom behöver du inte alltid uppge alla personuppgifter ovan.

  Personuppgifter som Axo Finans AB samlar in på egen hand:

  IP-adress (hämtas från webbläsarsessionen)

  Personuppgifter som vi samlar in från andra källor:

  För- och efternamn, adress, betalningsanmärkningar, skulder till kronofogden, postnummer, ort.

  Genom att godkänna vår personuppgiftspolicy godkänner du även att vi inhämtar kreditgodkännande, kreditavslag och ytterligare information om status på din låneansökan från våra samarbetande långivare

  Dessa uppgifter samlas även in för eventuella medsökande.

  Våra källor till personuppgifter:

  Kreditupplysningsföretaget UC AB. UC AB garanterar att endast en (1) kreditupplysning registreras på dig och eventuell medsökande när vi skickar ut förfrågningar till våra samarbetande långivare. Enligt lag så kommer UC skicka omfrågandekopior till dig så du vet vilken information som har lämnats ut och till vilka. Notera att du kan få flera omfrågandekopior hemskickade, men att det inte innebär att flera kreditupplysningar registreras på dig. I enstaka fall kan vissa av våra samarbetspartners utöver detta ta in ytterligare information som tillägg till informationen från UC för att förbättra kvaliteten i kreditbeslutet.

  De personuppgifter som vi får från dig, eller som vi samlar in, lagras i vår databas.

 2. Syftet med behandlingen av personuppgifterna och den rättsliga grunden för den

  Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

  1. Vi och våra samarbetande långivare använder personuppgifterna för att behandla din låneansökan samt för att kontrollera din kreditvärdighet. Vi och våra samarbetande långivare kontaktar dig under ansökningsprocessens gång per telefon, e-post eller SMS
  2. Vi inhämtar information om kreditgodkännande, kreditavslag och ytterligare information om status på din låneansökan från våra samarbetande långivare i syfte att fullgöra uppdraget som låneförmedlare
  3. Förutsatt att du samtycker till marknadsföring skickar vi vårt nyhetsbrev till dig.

  När du har registrerat din låneansökan på axofinans.se, skickar Axo Finans AB ansökan vidare till sina samarbetande långivare. Långivarna utvärderar ansökan och tar fram låneerbjudanden.

  Grunden för behandlingen är samtycke. Du måste samtycka till samtliga syften för att behandlingen ska betraktas som laglig. Det är helt upp till dig att samtycka till ett eller flera av syftena och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 3. Vem som får tillgång till personuppgifterna

  Axo Finans AB lämnar bara ut dina personuppgifter till andra verksamheter i den mån som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen av dina personuppgifter.

  Verksamheterna kan delas in i tre grupper:

  1. Långivare

   Axo Finans AB lämnar ut alla personuppgifter som du uppger, eller som vi själva samlar in, till våra samarbetande långivare. Långivarna kan bara använda dina personuppgifter för att bedöma om de ska lämna något låneerbjudande samt för att fastställa lånevillkoren i närmare detalj. Långivaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid bedömning av låneansökan och långivarens behandling av dina personuppgifter kommer då att följa bankernas egna dataskyddspolicyer. På vår webbplats finns alltid en uppdaterad lista över våra samarbetande långivare: https://www.axofinans.se/om/våra-samarbetspartners

  2. Andra samarbetspartner

   Inom ramarna för din låneansökan kan vi lämna ut dina personuppgifter till utvalda samarbetspartner. Dessa framgår av översikten nedan.

   • Uni Finance kan få e-postadresser till kunder som fått avslag hos våra ordinarie långivare. Uni Finance försöker hitta andra finansieringsmöjligheter åt kunden.
   • Aksin ML AB kan få tillgång till kontakt- och personuppgifter på kunder som tidigare har jämfört lån via Axo Finans. Även information om låneansökan kan komma delas med Aksin ML AB.
  3. Tekniska systemleverantörer

  4. Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till våra tekniska systemleverantörer. Dessa framgår av översikten nedan.

   • Webhuset AS är vår tekniska hostingpartner och lagrar personuppgifterna på sina servrar i Norge.
   • UC AB behandlar personuppgifter för att göra kreditupplysningar.
   • Make AS använder uppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
   • Google, Inc. lagrar uppgifterna i samband med e-posthantering.
   • Kundo AB lagrar uppgifterna i samband med e-posthantering.
   • Link Mobility ASA använder uppgifterna för att skicka SMS till dig på våra vägnar.
   • Eurobate AS använder uppgifterna för att skicka SMS till dig på våra vägnar.
   • Mailchimp, Inc. använder uppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
   • Trustpilot.com använder uppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
   • Twilio Inc. använder uppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
   • Facebook, Inc. använder uppgifterna för att erbjuda chatmöjligheter samt rikta reklam till dig på våra vägnar.

   Vi lämnar ut personuppgifter om vi enligt lagar eller föreskrifter måste göra det eller om det är nödvändigt inom ramarna för en rättssak.

   Utöver det som nämns ovan lämnar vi inte ut några uppgifter om du inte uttryckligen samtyckt till det.

   Personuppgiftsbiträdena är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och kan inte använda dina uppgifter för egna syften, eller syften som strider mot det syfte som anges i denna dataskyddspolicy.

 4. Rutiner för arkivering och borttagning

  Axo Finans AB har rutiner för arkivering och borttagning av personuppgifter.

  Personuppgifterna lagras så länge som krävs för att uppfylla de syften som anges i punkt 2 ovan. Axo Finans AB lagrar i alla händelser inte personuppgifterna i mer än 15 månader, förutsatt at du inte begär att de tas bort tidigare, eller att lagen säger något annat.

  Axo Finans AB förbehåller sig rätten att avidentifiera uppgifterna så att personuppgifterna kan användas för statistiska ändamål.

 5. Hur vi lagrar och säkrar uppgifterna

  Axo Finans AB sätter sina kunders integritet mycket högt och försäkrar att den skyddas i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

  Dessutom försäkrar Axo Finans AB att uppgifterna lagras på ett säkert sätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt att de inte ska hamna i händerna på obehöriga. Vidare försäkrar Axo Finans AB att personuppgifterna lagras i system som har den informationssäkerhet som krävs för att tillgodose kraven på sekretess, integritet och tillgänglighet.

  Axo Finans AB ålägger sina anställda och avtalsparter att följa de lagar, föreskrifter och interna riktlinjer som gäller för behandlingen av personuppgifter.

  Axo Finans AB har infört organisatoriska och tekniska rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter inte kommer på avvägar, inte oavsiktligt ändras samt att de är tillgängliga på begäran.

 6. Dina rättigheter som registrerad kund/klient

  Som registrerad har du rätt till tillgång, rättelse, borttagning och dataportabilitet med avseende på dina personuppgifter. Du kan även kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller motsätta dig vissa former av behandling.

  Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi lagrar om dig samt begära att få insyn i hur vi använder dem. Kontakta vår kundtjänst om du vill begära tillgång/insyn. Du kan även kräva rättelse av felaktiga personuppgifter; att Axo Finans AB tar bort uppgifterna samt återkalla det samtycke du tidigare lämnat.

  Axo Finans AB tar som regel bort dina personuppgifter om du begär det, förutsatt att inte fortsatt lagring är nödvändig för att dokumentera tillhandahållna tjänster eller fortsatt lagring på annat sätt krävs enligt lag.

  Vidare har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande lagstiftning.

 7. PEP – person i politiskt utsatt ställning

  Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän och deras familjemedlemmar. Om du är en politiskt utsatt person måste du meddela detta till oss innan du skickar in din ansökan då detta är ett krav enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att godkänna din låneansökan bekräftar du att du inte är en politiskt utsatt person och även att syftet med din låneansökan inte är att begå allvarliga brott såsom terrorism eller penningtvätt.

 8. Kontaktuppgifter

  Axo Finans AB, med organisationsnummer 556907-5673, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i enlighet med denna dataskyddspolicy.

  Du kan när som helst ställa frågor till oss om hur vi behandlar dina användaruppgifter och åberopa ovan nämnda rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst nedan.

  Telefon: 0771-323 400
  E-post: kundservice@axofinans.se
  Kontaktformulär: https://www.axofinans.se/om/kontakta-oss
  Adress: Axo Finans AB, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd