dator och telefon

Dataskyddspolicy för Axo Finans AB

V4 14.06.2021

I denna dataskyddspolicy beskrivs hur Axo Finans AB behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, såsom namn, adress, telefonnummer, IP-adress och e-postadress.

Nedan förklarar vi bland annat vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vad vi använder dem till. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner i detta dokument.

 1. Vilka personuppgifter som lagras och hur de används

  Personuppgifter som du själv lämnar när du fyller i låneansökningsformuläret:

  Lånebelopp, återbetalningstid, återfinansieringssyfte, mobiltelefonnummer, e-postadress, befattning, anställning (fr.o.m. månad/år, t.o.m. månad/år), månadsinkomst, arbetsgivare, telefonnummer, civilstånd, antal barn under 18 år, typ av boendeform, adress sedan månad/år, bostadshyra, syftet med lånet och personnummer.

  En del av de personuppgifter som vi begär inhämtas från vårt dynamiska ansökningsformulär. Därigenom behöver du inte alltid själv uppge alla personuppgifter ovan.

  Personuppgifter som Axo Finans AB samlar in på egen hand:

  IP-adress (hämtas från webbläsarsessionen).

  Personuppgifter som vi samlar in från andra källor:

  För- och efternamn, adress, betalningsanmärkningar, skulder till kronofogden, postnummer, ort.

  Genom att genomföra en låneansökan godkänner du även att vi inhämtar kreditgodkännande, kreditavslag och ytterligare information om status på din låneansökan från våra samarbetande långivare.

  Dessa uppgifter samlas även in för eventuella medsökande.

  Våra källor till personuppgifter:

  Kreditupplysningsföretaget UC AB. UC AB garanterar att endast en (1) kreditupplysning registreras på dig och eventuell medsökande när vi skickar ut förfrågningar till våra samarbetande långivare. Enligt lag så kommer UC skicka omfrågandekopior till dig för att informera om vilken information som har lämnats ut och till vilka. Notera att du kan få flera omfrågandekopior hemskickade, men att det inte innebär att flera kreditupplysningar registreras på dig. I enstaka fall kan vissa av våra samarbetspartners utöver detta ta in ytterligare information som tillägg till informationen från UC för att förbättra kvaliteten i kreditbeslutet.

  De personuppgifter som vi får från dig, eller som vi samlar in, lagras i vår databas.

 2. Syftet med behandlingen av personuppgifterna och den rättsliga grunden för den

  Vi använder dina personuppgifter för följande syften med stöd av följande lagliga grunder:

  Tillhandhållande av våra tjänster
  Vi använder dina personuppgifter för att behandla din låneansökan samt för att kontrollera din kreditvärdighet. Vi kontaktar dig under ansökningsprocessens gång per telefon, e-post eller SMS. Vi inhämtar information om kreditgodkännande, kreditavslag och ytterligare information om status på din låneansökan från våra samarbetande långivare i syfte att fullgöra uppdraget som låneförmedlare.

  Laglig grund: Fullgörande av vårt avtal med dig samt fullgöra rättslig förpliktelse.

  Marknadsföring:
  Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra samma, liknande och andra tjänster från Axo Finans AB till dig. Sådan marknadsföring kan förmedlas genom exempelvis brev, sms, e-post eller direkt adresserade brev. Vi kan även komma att analysera och segmentera dina personuppgifter i syfte att ge dig relevant marknadsföring, och i samband med detta dela dina uppgifter med vissa marknadsföringspartners (såsom Facebook, Microsoft och Google).

  Laglig grund: Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster.

  Utveckling av våra tjänster:
  I syfte att utveckla och förbättra våra tjänster kan dina personuppgifter komma att användas för att analysera användandet av våra tjänster. För detta syfte kan vi även komma att sammanställa dina personuppgifter för statistisk analys, dina personuppgifter kommer i sådant fall anonymiseras.

  Laglig grund: I den utsträckning icke-anonymiserade personuppgifter behandlas för detta ändamål förlitar sig Axo Finans AB på sitt berättigade intresse av att utveckla sina tjänster och sin webbplats.

  Fullgöra våra skyldigheter enligt lag och förordning
  Vi behöver behandla och spara personuppgifter enligt viss lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, låneförmedlingslagstiftningen samt penningtvättslagstiftningen. Exempelvis kommer vi behandla dina personuppgifter i syfte att kontrollera och utreda huruvida du är en politiskt utsatt person (PEP).

  Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse.

  Informationssäkerhet och motverkande av bedrägerier
  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att upprätthålla kundsäkerheten för våra tjänster samt för att motverka bedrägerier. Sådan behandling genomförs bland annat genom att analysera dina personuppgifter mot andra uppgifter för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder för din kundsäkerhet samt för att motverka bedrägerier.

  Laglig grund: Berättigat intresse att tillgodose kundsäkerhet och förhindra bedrägerier samt fullgörande av vårt avtal med dig.

  Inspelning av samtal
  Vid samtal med vår kundtjänst spelas samtalet in. Inspelningen av samtalen syftar till att dokumentera ansökningsprocessen, utreda kundkännedom samt för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.

  Laglig grund: Fullgörande av vårt avtal med dig samt uppfylla rättslig förpliktelse.

  När du har registrerat din låneansökan på axofinans.se, skickar Axo Finans AB ansökan vidare till sina samarbetande långivare. Långivarna utvärderar ansökan och tar fram låneerbjudanden.

 3. Vem som får tillgång till personuppgifterna

  Axo Finans AB lämnar bara ut dina personuppgifter till andra verksamheter i den mån som krävs för att uppfylla syftena med behandlingen i enlighet med punkt 2 ovan.

  Verksamheterna som får tillgång till personuppgifterna kan huvudsakligen delas in i tre grupper:

  Långivare

  Axo Finans AB lämnar ut alla personuppgifter som du uppger, eller som vi själva samlar in, till våra samarbetande långivare. Långivarna kan bara använda dina personuppgifter för att bedöma om de ska lämna ett låneerbjudande samt för att fastställa lånevillkoren i närmare detalj. Långivaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid bedömning av låneansökan och långivarens behandling av dina personuppgifter kommer då att följa långivarnas egna dataskyddspolicyer. På vår webbplats finns alltid en uppdaterad lista över våra samarbetande långivare: /om/bank

  Andra samarbetspartner

  Inom ramen för din låneansökan kan vi lämna ut dina personuppgifter till utvalda samarbetspartner. Dessa framgår av översikten nedan.

  • Centeo Group ApS kan få ta del av dina kontaktdetaljer, e-postadress och mobiltelefonnummer. Centeo Group informerar om andra finansieringsmöjligheter, till kunder som fått avslag hos de banker och långivare vi samarbetar med.

  Tekniska systemleverantörer

  Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till våra tekniska systemleverantörer som agerar så kallade personuppgiftsbiträden i förhållande till Axo Finans AB vid behandlingen av dina personuppgifter. Dessa framgår av översikten nedan.

  • Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe") är teknisk hostingpartner och lagrar personuppgifterna på sina servrar i Sverige.
  • Webhuset AS är teknisk hostingpartner och lagrar personuppgifterna på sina servrar i Norge.
  • UC AB behandlar personuppgifter för att göra kreditupplysningar.
  • Make AS använder personuppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
  • Google, Inc. lagrar personuppgifterna i samband med e-posthantering och för att rikta reklam till dig på våra vägnar.
  • Kundo AB lagrar personuppgifterna i samband med e-posthantering.
  • Link Mobility ASA använder personuppgifterna för att skicka SMS till dig på våra vägnar.
  • Eurobate AS använder personuppgifterna för att skicka SMS till dig på våra vägnar.
  • Mailchimp, Inc. använder personuppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
  • Trustpilot.com använder personuppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
  • Twilio Inc. använder personuppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
  • Facebook, Inc. använder personuppgifterna för att erbjuda chatmöjligheter samt rikta reklam till dig på våra vägnar.
  • Microsoft Ads, använder personuppgifterna för att rikta reklam till dig på våra vägnar.

  Personuppgiftsbiträdena som listas ovan är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och kan inte använda dina personuppgifter för egna syften, eller syften som strider mot de syften som anges i denna dataskyddspolicy.

  Vi lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part vid utredning om misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter kan exempelvis komma att delas med tredje part i syfte att kontrollera och utreda huruvida du är en politiskt utsatt person (PEP), mer information om detta finner du under punkt 8 nedan.

  Axo Finans AB eller en väsentlig del av Axo Finans AB kan komma att säljas till tredje part. I sådant fall kan dina personuppgifter komma att delas med sådan tredje part med anledning av sådan försäljning. Sådan delning sker då med stöd av Axo Finans AB:s berättigade intresse av att kunna genomföra en försäljning av sin verksamhet.

  Utöver det som nämns ovan lämnar vi inte ut några personuppgifter om du inte uttryckligen samtyckt till det.

 4. Överföring till tredje land

  Som utgångspunkt kommer dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES. Vid behandling utanför EU/EES säkerställer Axo Finans AB att överförd data behandlas enligt gällande lag genom vidtagande av lämpliga skyddsåtgärder. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan till exempel vara tecknande av avtal som innehåller av EU-kommissionen godkända standardklausuler.

 5. Rutiner för arkivering och borttagning

  Axo Finans AB har rutiner för arkivering och borttagning av personuppgifter.

  Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i punkt 2 ovan och för att efterleva tvingande bestämmelser i tillämplig lagstiftning. Som utgångspunkt lagras personuppgifterna inte längre än 15 månader från det att du genomfört låneansökan. Enligt lag eller föreskrift kan det dock föreligga skyldighet att lagra vissa personuppgifter längre än 15 månader.

 6. Hur vi lagrar och säkrar personuppgifterna

  Axo Finans AB försäkrar att dess kunders integritet skyddas i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

  Dessutom försäkrar Axo Finans AB att personuppgifterna lagras på ett säkert sätt i enlighet med gällande lag samt att de inte behandlas av obehöriga. Vidare försäkrar Axo Finans AB att personuppgifterna lagras i system som har den informationssäkerhet som krävs för att tillgodose kraven på sekretess, integritet och tillgänglighet.

  Axo Finans AB ålägger sina anställda och avtalsparter att följa de lagar, föreskrifter och interna riktlinjer som gäller för behandlingen av personuppgifter. Axo Finans AB har infört organisatoriska och tekniska rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter inte kommer på avvägar, inte oavsiktligt ändras samt att de är tillgängliga på begäran.

 7. Dina rättigheter som registrerad kund/klient

  Rätt till tillgång
  Som registrerad har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi lagrar om dig samt begära att få insyn i hur vi använder dem. För att begära tillgång och insyn kan du kontakta vår kundtjänst som tillhandahåller registerutdrag.

  Rätt till rättelse
  För det fall du anser att de personuppgifter vi lagrar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller kompletteras.

  Rätt att göra invändningar
  Du har rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som behandlas med stöd av en intresseavvägning. Vid sådan invändning måste du specificera vilken behandling du invänder mot.

  Rätt till begränsning av behandlingen
  I vissa fall kan du kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådan rätt gäller till exempel om du har invänt mot viss behandling i enlighet med ovan.

  Rätt till radering
  Axo Finans AB tar som regel bort dina personuppgifter om du begär det, förutsatt att inte fortsatt lagring är nödvändig för att dokumentera tillhandahållna tjänster eller fortsatt lagring av annan anledning krävs enligt lag.

  Rätt till dataportabilitet
  Under förutsättning att behandling sker med stöd av ditt samtycke eller om behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Rätten till dataportabilitet gäller endast till de personuppgifter som du själv har lämnat.

  Rätt att inge klagomål
  Vidare har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande lagstiftning.

 8. PEP – person i politiskt utsatt ställning

  Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation, samt deras familjemedlemmar. Om du är en politiskt utsatt person måste du meddela detta till oss innan du skickar in din ansökan då detta är ett krav enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att godkänna din låneansökan bekräftar du att du inte är en politiskt utsatt person och även att syftet med din låneansökan inte är att begå allvarliga brott såsom terrorism eller penningtvätt.

 9. Ändringar av denna dataskyddspolicy

  Axo Finans AB förehåller sig rätten att när som helst uppdatera och göra ändringar i denna dataskyddspolicy. Vid större förändringar kommer du att få information om förändringarna via e-post. Den senaste versionen av denna dataskyddspolicy finns dessutom alltid tillgänglig på vår webbplats.

 10. Kontaktuppgifter

  Axo Finans AB, med organisationsnummer 556907-5673, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i enlighet med denna dataskyddspolicy.

  Du kan när som helst ställa frågor till oss om hur vi behandlar dina användaruppgifter och åberopa ovan nämnda rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst nedan.

  Telefon: 0771-323 400
  E-post: kundservice@axofinans.se
  Kontaktformulär: /om/kontakta-oss
  Adress: Axo Finans AB, Box 3040, 136 03 Haninge

Axo finans logga

Mer om oss på AXO finans 

Om du vill lära dig mer om vilka vi är kan du läsa mer om vår bakgrund och historia här: 

om oss