Utredningen kring högkostnadskrediter & snabblån klar

I april 2015 fick riksdagsledamoten Johan Löfstrand uppdraget från regeringen att utreda hur en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter skulle kunna skapas. Utredningen fick namnet ”Utredningen om vissa konsumentkrediter” och resulterade i ett betänkande som lämnades över till regeringen i oktober 2016.

Även om några formella beslut inte ännu tagits kan detta betänkande ses som en tydlig inriktning gällande framtida förändringar inom lagar som reglerar konsumentkrediter. Främst är det så kallade SMS-lån och snabblån som påverkas men utredningen är noga med att påpeka att det inte enbart handlar om denna sorts lån.

För att skapa en definition och avgränsning valde utredningen att enbart fokusera på krediter som har en effektiv ränta på över 30% över gällande referensränta. Då dagens referensränta är på 0% skulle alltså lagen påverka alla lån med en effektiv ränta över 30%, därmed även ett flertal privatlån.

Detta är utredningen i detalj

För att minska problematiken med allt för många dras till Kronofogden på grund av obetalda högkostnadskrediter presenterade utredningen följande förslag:

  • Tydligare upplysning vid marknadsföring

Är det en högkostnadskredit ska informationen vara mycket lättillgänglig. Dessutom krävs det att det finns en hänvisning till myndighets hemsida där man kan läsa mer information om låneformen.

  • Räntetak och kostnadstak

Om räntetak skulle införas skulle det betyda att en begränsning införs gällande hur hög kreditränta samt dröjsmålsränta som får tas ut av kreditföretaget. Förslaget är att den sammanlagda räntan inte får uppgå till över 40 procentenheter över referensräntan.

Kostnadstak skulle innebära att en låntagare aldrig kan bli skyldig att återbetala en summa som motsvarar mer än 200% av skulden. Om ett lån tecknas på 1000kr ska alltså inte personen behöva betala tillbaka mer än 2000kr (amortering, avgifter, räntor).  I denna summa ingår även inkassokostnader och dröjsmålsränta.

Förlängning kan medföra höga kostnader

Idag finns det flera kreditgivare som erbjuder låntagaren att förlänga lånet ett flertal gånger. Det skapar ofta mycket höga kostnader för lånet och är något som bör undvikas enligt utredarna. Deras förslag är att förlängning enbart får ske en gång per lånetillfälle.

  • Hårdare kreditkontroll

När kreditgivarna beräknar om personen har möjlighet att betala tillbaka lånet ska en större summa beräknas gällande ”kvar-att-leva-på”. Visar det sig att personen har för lite marginal ska därmed inte lånet beviljas.

  • Kreditprövning även på gratis lån

Oavsett om det handlar om ett lån som inte medför några kostnader (räntefria lån) så ska en kreditprövning ske.

  • Måttfull marknadsföring

Idag finns lagar och regler som reglerar hur lånereklam får utformas. Men utredning pekar på att dessa lagar bör göras ännu tydligare. Framförallt handlar det om att förhindra   ”oöverlagda beslut att ta en kredit”.

Slutsats

Ända sedan snabblånen lanserades år 2006 har kritiken varit relativt hård mot låneformen. Om de regler som utredningen föreslår införs kommer även marknaden att regleras en hel del. Detta inte minst gällande räntetak och kostnadstak. Men samtidigt betyder en regleringen av lånemarknaden inte att behovet av lån kommer att minska.

Att se alternativa lösningar

Med förslaget att snabblåneföretagen maximalt får förlänga ett lån en gång vill man få låntagaren att ta tag i sin ekonomiska situation och börja återbetala lånet. Detta istället för att skjuta skulden framför sig med ökade räntekostnader. Den låntagare som inte kan betala lånet kan komma att se på andra lösningar för att refinansiera lånet istället för att förlänga det, vilket kan vara positivt. För väldigt ofta finns det betydligt bättre alternativ. Samla dina lån via Axo Finans eller hitta den långivare som passar dig bäst på http://lenders.se

Många kunder hanterar flera olika lån

Många av de som har problem med att återbetala sina snabblån har ofta ett flertal lån. Även om så kallad ”refinansiering” av lån generellt inte är en rekommendation så finns det i vissa fall stora fördelar. Genom att samla smålån i ett större lån kan man få betydligt bättre villkor och enbart ett lån att ha kontroll över. Det är privatlån (även där betalningsanmärkning inte är ett hinder) med lägre ränta än snabblånen och betydligt längre amorteringstid.

Om förändringar i regler kring förlängning av snabblån skulle förändras och detta skulle resultera i att fler såg över sin möjlighet att samla smålån i ett större lån så skulle det alltså ge ett positivt resultat. Risken är däremot att låntagaren bara väljer att teckna lån hos en annan långivare för att täcka den ursprungliga skulden. I detta fall har just den delen av lagen inte skapat någon större positiv förändring.

Förändras branschen?

De företag som erbjuder Sms-lån har över tid varit mycket flexibla för att möta olika lagar och regler och skulle utredningens förslag gå igenom kan mycket väl många ändra sitt utbud för att ligga precis vid gränsen för vad som är acceptabelt för högkostnadskrediter. Ett annat alternativ är de hittar andra låneformer som inte lika tydligt begränsas av lagen. Exempelvis omfattar inte definitionen ”högkostnadskredit” när en kredit används för finansiering av en vara eller tjänst.